top of page

Meals & nutrition

Public·29 members
Stepan Artemyev
Stepan Artemyev

Czasopisma Po Angielsku Pdf 14Ulubiony Kiosk jest unikalnym sposobem dystrybucji czasopism bezpośrednio przez Wydawcę. Tysiące czytelników kupują w nim swoje ulubione pisma. A jednak wiele osób nie wie jeszcze o możliwości wygodnego przejrzenia i zakupu czasopism w Ulubionym Kiosku. Zdajemy sobie sprawę, że sukces Ulubionego Kiosku zawdzięczamy głównie "szeptanej propagandzie", czyli tym Czytelnikom, którzy polecając swoim znajomym czasopisma w Ulubionym Kiosku zbierają punkty i wygrywają nagrody w ramach Klubu Ulubionego Kiosku (KUK).
czasopisma po angielsku pdf 14Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Biuletyn Historii Wychowania" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wielodziedzinowa i pełnotekstowa baza materiałów naukowych z zakresu m.in.: religii i filozofii, prawa, psychologii, nauk przyrodniczych i ścisłych, studiów etnicznych i wielokulturowych.Baza zawiera czasopisma naukowe, raporty, książki i materiały audiowizualne, wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad połowa czasopism indeksowana jest w wiodących indeksach cytowań (Scopus lub Web of Science).


Baza udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Uwzględnia czasopisma zawarte w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index. edukacja, wychowaniepełnotekstowa


Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce. Dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub opisów poszczególnych artykułów, które osiągnęły największe parametry odnośnie konkretnego autora, danej instytucji, kraju, tytułu czasopisma, czy tytułów czasopism z jednej z 22 określonych dziedzin wiedzy (lub kombinacji tych kryteriów). Najczęściej cytowane artykuły (Higly cited papers) wybierane są spośród opublikowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, natomiast te najintensywniej cytowane ostatnio (Hot papers) dotyczą tylko 2 ostatnich lat.Dane w bazie są ograniczone do artykułów z czasopism indeksowanych przez Clarivate Analytics (nie są brane pod uwagę artykuły z innych czasopism, ani książki czy ich rozdziały).Oprócz trzech opcji poszukiwań Citation Rankings, Most Cited Papers oraz Citation Analysis, ESI oferuje także system komentarzy i analiz cytowań (Commentary) podzielonych na strefy: In-Cites, Special Topics i Science Watch.


Portal komunikacji naukowej, gdzie archiwizowane są również czasopisma z licencji krajowych. Serwis stworzony przez ICM UW.Portal komunikacji naukowejbibliograficzna, pełnotekstowa


Pełnotekstowa baza literacka zawierająca informacje o autorach i ich dziełach. Zawiera m.in. książki, czasopisma, opowiadania, wiersze, biogramy autorów, wywiady, recenzje i materiały wideo. literatura, język, informacjapełnotekstowa


Baza opracowana przez American Psychological Association (APA). Źródło pełnotekstowych, recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii, wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group. Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1, wydanie 1. psychologiapełnotekstowa


Wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliometryczna. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index (od 2010), Data Citation Index (od 2010), Dervent Innovation Index (od 2010), Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR) (od 2010), Index Chemicus (IC) (od 2010), Current Contents Connect (od 2010).


Writefull to narzędzie ułatwiające pisanie tekstów naukowych po angielsku. Poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę tekstów naukowych, sugeruje poprawki w strukturze zdań, proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny oraz wykrywa w tekście miejsca, w których brakuje cytowań.


Nauka podlega ocenie. Oceniane są jednostki naukowe, ich pracownicy i publikacje. W Polsce od wielu lat takim kryterium uznania pracy było zamieszczenie jej w czasopiśmie uwzględnionym na wykazie Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska), a zwłaszcza w bazie Journal Citation Report (JCR) z odpowiednio wysokim wskaźnikiem Impact Factor. Niestety, w wyżej wymienionych wykazach nie wszystkie dyscypliny nauki są reprezentowane równomiernie. Dominują czasopisma z nauk podstawowych - matematyki, fizyki, chemii, w większości wydawanych w krajach angielskojęzycznych, a zwłaszcza w USA. Dla potrzeb oceny polskiej nauki - jednostek i uczonych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało listy czasopism punktowanych, które zawierają zarówno czasopisma uwzględnione w JCR lub w bazach Current Contents, jak i czasopisma spoza JCR i CC ocenione na wniosek wydawców lub redaktorów naczelnych. Wszystkie informacje dotyczące sposobu tworzenia ww. list, jak i kryteria w nadawaniu punktów są dostępne na stronie MNiSW ( =Menu08&news_cat_id=470&layout=2).


Celem niniejszej pracy było stworzenie wykazu i analiza czasopism punktowanych z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zamieszczonych na ww. listach czasopism MNiSW z dnia 19 listopada 2007 r., jej uzupełnienia z dnia 4 marca 2008 r. i listy ujednoliconej z dnia 8 sierpnia 2008[1]. Wyboru tytułów dokonano w oparciu o analizę czasopism uwzględnionych w abstraktowej bazie danych Library, Information Science & Technology Abstracts (dalej zwana LISTA)[2]. Wszystkie tytuły wykazane w LISTA były wyszukiwane na ww. listach czasopism punktowanych. Ta metoda pozwoliła na wyszczególnienie 72 tytułów. Zebrany materiał zestawiono w tabeli, która zawiera: tytuł czasopisma, numer ISSN, liczbę punktów, miejsce i kraj wydania, wydawcę, częstotliwość, język publikacji oraz informację o wersji elektronicznej.


W Holandii wydawane są cztery czasopisma (20-15 pkt.), w Niemczech trzy (20-10 pkt.), jeden tytuł ukazuje się w Danii (10 pkt.) i jeden na Węgrzech (24 pkt.). Polskie czasopisma - osiem tytułów - mają niską punktację w przedziale od 6 do 4 pkt. (patrz rozdział powyżej). Pozostałe czasopisma są wydawane w Kanadzie - dwa tytuły (15 i 10 pkt.) i dwa w Azji (Tajwan i Japonia) - obydwa ocenione na 10 pkt.


Największą grupę stanowią naukowe wydawnictwa komercyjne (46 tytułów - 64%), gdzie najliczniej reprezentowane są czasopisma Elseviera (19 tytułów). Inni wydawcy to: Sage Publisher Ltd. (4 tytuły), Blackwell, Emerald i Springer (po 3 tytuły), po 2 tytuły wydają: Information Today Inc., Periodicals Service Comp., Taylor & Francis. Pozostali wydawcy, których jedno czasopismo znalazło się na wybranej liście, to m.in: McFarland & Co., Cahners Business Information, Walter de Gruyter und Co., Reed Business Information. Kolejną grupę stanowią wydawnictwa różnych towarzystw i stowarzyszeń naukowych (14 tytułów - 19,4%). Wymienić tutaj można m.in.: American Library Association, American Association of Law Libraries, Medical Library Association itp., a z polskich - Wydawnictwo SBP. Wydawnictwa uczelni (10 tytułów - 14%) są reprezentowane przez zagraniczne oficyny, np. University of Toronto, MIT Press, Academia Sinica (Tajwan), University of Chicago, Johns Hopkins University, oraz polskie - Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiego, Warszawskiego, czy KUL-u.


Najwięcej tytułów (21) to czasopisma ocenione na 15 pkt. Są wśród nich wydawnictwa reprezentujące ściśle problematykę bibliotekoznawczą ("Journal of Librarianship and Information Science" czy "Canadian Journal of Information and Library Scence"), jak i informatyczno-komputerowe, np. "Expert Systems", "Interacting with Computers". W grupie czasopism ocenionych na 20 pkt. (16 tytułów) przeważają czasopisma informatyczno-komputerowe, np.: "Computer Communications", "Computer Networks", "Data & Knowledge Engineering". Z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w tej grupie są: "Electronic Library", "Journal of Information Scence" czy "Library and Information Scence Research". Najwyżej punktowanych (24 pkt.) jest 14 tytułów, które są w większości wydawane w Stanach Zjednoczonych, a informację naukową bibliotekoznawstwo reprezentuje siedem tytułów: "Annual Review of Information Science and Technology", "College & Research Libraries News", "Information Processing & Management", "Information Socjety", "JMLA. Journal of the Medical Library Association", "Journal of the American Society for Information Science and Technology", "Journal of the Medical Library Association". Na 10 pkt. ocenionych jest 13 czasopism. Najniższą punktację mają polskie czasopisma - 6 i 4 pkt., zgodnie z przyjętymi założeniami oceny MNiSW[1].


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page